هیئت مدیره مجتمع فولاد البرز ناب آرش

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

آقای امید محقق ارومی

نایب رئیس هیئت مدیره

آقای احمد سعدی

عضو هیئت مدیره

آقای امین سعدی

آقای شهرام محقق ارومی

آقای بهرام محقق (به نمایندگی از شرکت  ناب هولدینگ)