اطلاعات شرکت

کارخانجات و سيستم هاي جانبي:
 • سيستم غبارگير
براي جمع آوري، خنک سازي و غبارگيري گازهاي خروجي کوره.
 • ظرفيت مکش دو ميليون مترمکعب در ساعت با قابليت افزايش تا دو ميليون و چهارصد هزار مترمکعب در ساعت
 • شامل محفظه احتراق براي سوخت گاز CO و تبديل به CO2
 • داکت هاي آبگرد و هواخنک
 • کولر هوا خنک طبيعي با سطح خنک کاري 4250 متر مربع
 • مجموعه فيلتراسيون با سطح فيلتر 20500 مترمربع
 • مجموعه فن ها شامل چهار عدد فن اصلي، يک عدد بوستر فن و يک عدد فن ناحيه کوره پاتيلي
 • سيستم هاي غبارگير مربوط به تجهيزات انتقال مواد
 • سيستم آبرساني
شامل تجهيزات خنک کاري، تصفيه و انتقال آب به همراه يک مخزن آب اضطراري به ظرفيت 300 متر مکعب با ظرفيت آب در گردش7280 مترمکعب در ساعت
شامل سه سيکل مجزا براي آبرساني شامل:
 • سيستم آب بسته ماشين ها
 • سيستم آب بسته قالب
 • سيستم آب باز ماشين ها
 • سيستم انتقال مواد
شامل سيلوها، فيدرها و نوارهاي انتقال مواد مصرفي خط توليد شامل آهن اسفنجي، آهک، کربن، دولوميت و فروآلياژها
 • داراي دو مخزن 7000 تني ذخيره آهن اسفنجي
 • داراي حدود 800 متر نوار نقاله و گالري
 • داراي سيلوهاي ذخيره مياني آهن اسفنجي و فروآلياژها
 • سيستم جداسازي هوا
مجموعه جداسازي هوا به اجزائ تشکيل دهنده آن(نيتروژن، اکسيژن و آرگون) براي مصرف در خط توليد
با ظرفيت توليد:
 • 7500 نرمال مترمکعب در ساعت اکسيژن گاز
 • 450 نرمال مترمکعب در ساعت اکسيژن مايع
 • 7000 نرمال مترمکعب در ساعت نيتروژن گاز
 • 750 نرمال مترمکعب در ساعت نيتروژن مايع
 • 250 نرمال متر مکعب در ساعت آرگون
 • با مکش هواي ورودي 41000 نرمال متر مکعب در ساعت
 • پست هاي برق
شامل تجهيزات اجرا شده در زمين پست برق ابهر و تجهيزات اجرا شده در زمين کارخانه
 • به همراه حدود 2 کيلومتر مسير انتقال برق 230 کيلوولت
 • پست برق مربوط به سطح ولتاژهاي 6.6/33/230 کيلو ولت
 • ديزل ژنراتورهاي برق اضطراري
 • سيستم SVC
مجموعه تجهيزات فيلترينگ برق مصرفي براي هم خواني پروژه با سيستم برق منطقه اي
 • جرثقيل هاي اصلي شامل:
  • 2 عدد جرثقيل 280 تن در دهانه کوره سالن فولادسازي
  • 1 عدد جرثقيل 110 تن در دهانه ريخته گري سالن فولاد سازي
  • 2 عدد جرثقيل 25 تن در دهانه سالن ريخته گري
  • 2 عدد جرثقيل 20 تن در سالن انبار قراضه
 • سالن انبار قراضه
براي انبارش و حمل آهن قراضه جهت شارژ کوره
 • سيستم هواي فشرده
شامل کمپرسورهاي تامين هواي فشرده براي مصرف در سيستم توليد