مدیران مجتمع فولاد البرز ناب آرش

مدیر عامل

آقای امید محقق ارومی

معاون اداری و مالی

آقای داریوش قاسمی

معاون فنی

آقای علیرضا انتظاری

امور مالی

آقای اکبر نظیری

امور تدارکات

آقای بابک کیا

امور اداری

آقای محمد خلیلیان

امور ساخت و نصب

آقای سعید اینانلو